ગર્ભાશયના મુખના કેન્સરનું પ્રમાણ, તેનાથી થતી તકલીફો અને જાગૃતિ

ભારત દેશમાં ગર્ભાશયના મુખના કેન્સરનું પ્રમાણ, તેનાથી થતી તકલીફો અને જાગૃત

કેન્સર એટલે મર્યા… કેન્સર એટલે કેસ ખલ્લાસ… આપણે બધાએ આ શબ્દો આપણા કોઈ સગા-સંબંધી, પાડોશી કે મિત્રોના મોઢે એક વાર તો સાંભળ્યા જ હશે… કારણ

Read More »